Gewoontepatronen

Of het nou om succesvolle mensen of om succesvolle organisaties gaat. De overeenkomst is dat ze kennelijk een aantal zaken heel goed doen. Ze hebben succesvolle gewoontepatronen.

Als het niet zo lekker loopt, weinig motivatie, gemopper, weinig energie, chagrijn, dan is dit een aanwijzing voor een belemmerend gewoontepatronen.

Om van chagrijn naar succes te komen is het doorbreken van belemmerende gewoontepatronen bepalend. Dat geldt voor een individueel en voor een organisatieniveau.


Lees verder hoe u een echte doorbraak kunt maken.

Aanpak voor uw organisatie

Uw team beter laten functioneren?
Uw verkoopresultaten vergroten?
Tegenvallende aspecten uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek verbeteren?
De samenwerking in uw organisatie vergroten?
De communicatie tussen management en medewerkers verbeteren?
Werken met meer plezier?

Met de Habit Scan zijn wij in staat om de bestaande gewoontepatronen in uw organisatie snel boven water te halen en te optimaliseren.

In essentie bestaat uw organisatie uit vaste patronen. Steeds dezelfde gedragingen in een vaste volgorde. Helpende patronen leiden tot succes. Daar kun je er niet genoeg van hebben. Belemmerende patronen houden u van uw doelen af.

Aristoteles wist het al: “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.”

Welke onderdelen wilt u soepeler laten samenwerken? Welke resultaten wilt u verbeteren? Wat veroorzaakt gedoe in een team? Waarom is de afstand tussen leiding en medewerkers zo groot?

Om de gewoontepatronen in uw organisatie te veranderen werken wij met de Habit Scan. Deze unieke scan brengt de meest invloedrijke gewoontepatroon in uw organisatie helder in beeld. Daarna worden helpende patronen versterkt en belemmerende patronen worden ververst tot helpende patronen. Hierna slijpen wij met u het nieuwe patroon in, gevolgd door onderhoud. Al deze stappen begeleiden we intensief en deskundig. Resultaat: Het loopt weer. Er wordt beter samengewerkt. Er is meer plezier in de organisatie. Er worden mooie successen behaald.

Wees op tijd want als u belemmerende patronen te lang laat bestaan ontstaat er ‘chagrijn’. Denk aan een slechte werksfeer, wij-zij denken, mopperen, afname klantgerichtheid, nonchalance, hakken in het zand etc. Chagrijn kost het Nederlandse bedrijfsleven tenminste 15 miljard euro per jaar. Bent u chagrijn voor?

Lees meer

Voorbeelden van opdrachten Refresh Habits met inzet van de Habit Scan Organisatie

Case 1 Bestuurlijke organisatie
In een organisatie zijn er op bestuursniveau structureel te veel onderwerpen om zorgvuldig en tijdig af te kunnen handelen. De workload is te hoog en de ondersteuning gering. Het bestuur is ad hoc bezig problemen op te lossen en voor de opzet van een toekomstgerichte strategie is geen tijd. Het bestuur wil graag effectiever handelen.
Na toepassing van de Habits Scan blijkt dat er een belemmerend gewoontepatroon te zijn dat de slagkracht van de bestuursleden ondermijnt. De essentie wordt zichtbaar door de ‘ongeschreven regel’ te benoemen. Die legt feilloos het belemmerende patroon bloot. “Het bestuur mag niet de baas spelen”, dat is wat in de organisatie leeft. “Dat we zo vast zaten in dit patroon”. Heel veel oplossen, maar niet echt aan het roer staan.

Het bestuur is sindsdien ‘de baas gaan spelen’. Het oude patroon is vervangen door een helpend patroon. Simpelweg door besluiten te nemen, opdrachten te geven, koers te bepalen en de rol en positie volledig in te nemen. De noodzakelijke ondersteuning is geregeld en de toekomstgerichte strategie is een feit.

Case 2 Onderwijs
Op een school werken betrokken en vakbekwame leerkrachten.

In de loop van de jaren stelt de onderwijsinspectie steeds strengere kwaliteitseisen aan de onderwijsinstelling. De onderwijsinspectie heeft namelijk op verschillende plaatsen in het land geconstateerd dat er ‘zwakke scholen’ zijn. Als gevolg hiervan wordt aan alle scholen gevraagd overtuigend bewijs te leveren voor hun kwaliteit van onderwijs.
De onderwijsinstelling voelt zich genoodzaakt de leerkrachten te vragen meer en meer gegevens van de leerlingen te registeren.

De leerkrachten hebben steeds meer tijd nodig voor de registratie. Terwijl ze niet ervaren dat hun onderwijs er beter van wordt. Als de leerlingen aan het einde van de dag naar huis zijn hebben ze nog uren registratiewerk te doen. De leerkrachten ervaren voortdurend een hoge werkdruk door de onevenredig grote hoeveelheid registratie. Het chagrijn bij de leerkrachten neemt toe. Ze komen aan lesvoorbereiding niet meer toe terwijl het lesgeven de kern is van hun vak.

Door de inzet van de Habit Scan wordt de problematiek inzichtelijk. Het registreren staat het ‘vakmanschap’ in de weg en geeft steeds meer chagrijn. De opvatting van de leerkrachten “Nutteloos en alleen maar extra werk.”

De directie van de onderwijsinstelling besluit het belemmerende patroon te doorbreken door enkele teams te vragen een periode niets meer te registeren. Gek genoeg willen de leerkrachten aanvankelijk niet stoppen met de registratie. Zo vast zitten zij in het belemmerende patroon.

Na enkele maanden wordt weer gestart met registreren, maar nu alleen gegevens die naar het inzicht van de leerkrachten onmisbaar zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Elke school doet dit vanaf dat moment op zijn eigen manier. Er is een helpend patroon ingeslepen. De leerkrachten werken weer met plezier.

Case 3 Handel
Een onderneming begint een nieuwe handelsactiviteit. Er wordt een accountmanager aangetrokken die voortvarend aan de slag gaat. Al snel lukt het hem de eerste nieuwe opdrachten binnen te halen. Na de aanvankelijke euforie blijkt dat de nieuwe opdrachten tot aanhoudende interne problemen leiden. De accountmanager heeft het gevoel dat het binnenhalen van nieuwe opdrachten eenvoudiger is dan deze intern verwerkt te krijgen. De binnendienst vindt de nieuwe opdrachten lastig omdat ze niet passen in de vaste manier van werken. Dit leidt tot stroefheid in de samenwerking.
Voor de onderneming is het bestaande gewoontepatroon een belemmering voor nieuwe opdrachten. Na analyse met de Habits Scan wordt er een nieuw gewoontepatroon ingevoerd. De crux ligt in dit geval bij een nieuw gewoontepatroon met daarin een stap die toeziet op een definitief besluit over de afstemming tussen specifieke klantwensen en operatie bij afwijkende opdrachten. Service gaat voor. Hierdoor is er geen ruimte meer voor tegenstrijdige interne en externe belangen. Er wordt nu weer gezamenlijk succes ervaren en opdrachten worden adequaat en servicegericht afgehandeld.

Case 4 Gezondheidszorg
In een zorginstelling zijn enkele teams die conform hun specialisme zijn samengesteld. De kern van de organisatie wordt gevormd door het overleg tussen de teammanagers. Dit overleg loopt stroef. Bij een probleem in één van de teams wordt dit team min of meer aan zijn lot overgelaten. Pas na lang aandringen wordt er hulp geboden, maar van harte is dit niet. Er wordt nooit een structurele oplossing voor zaken gevonden, waardoor problemen zich steeds op dezelfde manier blijven herhalen. Aan het einde van elk overleg is er veel ongenoegen over en weer.
Er wordt gedacht over teamcoaching om het team beter te laten functioneren, maar eerst wordt de Habit Scan ingezet. Deze maakt duidelijk wat het belemmerende patroon is. De essentie is dat het eigen team voor gaat. Dit belemmert de samenwerking binnen de hele instelling. Ook blijkt dat de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Teamcoaching was nooit effectief geweest. In deze situatie wordt besloten een structuurwijziging te doen. Er komen nieuwe teams op basis van een gewijzigde indeling en deelname aan het overleg is functioneel in plaats van hiërarchisch. Er wordt weer samengewerkt en de organisatie is weer extern gericht.

Aanpak voor uw medewerker

Net als in een organisatie kan een individuele medewerker ook belemmerende gewoontepatronen hebben. Als een individuele medewerker niet goed tot zijn recht komt en niet optimaal presteert dan coachen wij en zetten de Habit Scan Individu in.

Hoe kan ik de werkdruk van deze medewerker verlagen? Waarom komt mijn medewerker niet toe aan de zaken die echt belangrijk zijn? Waarom kan mijn medewerker zijn volgende stap in de organisatie nog niet maken? Waarom gaat de samenwerking met collega’s zo lastig?

Wij werken in onze coachpraktijk met de Habit Scan. Deze scan is speciaal ontwikkeld om snel en glashelder het huidige belemmerende gewoontepatroon te ontdekken. Hierna stellen wij met de medewerker een nieuw doel en ontwikkelen een nieuw effectief gewoontepatroon. De laatste stap is het inslijpen van het nieuwe patroon en het onderhoud. Hierdoor wordt de verandering blijvend.

Lees meer

Wij coachen om iemands potentiële kwaliteiten vrij te maken zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert in wat voor hem of haar zinvol is. Het is geen onderwijzen, het is veel meer het bevorderen van leren. Als coach stimuleren wij optimaal het zelflerende vermogen. Wij laten daarbij de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de medewerker en zullen tegelijkertijd inspireren en ondersteunen. Wij coachen altijd binnen de organisatiecontext, omdat de resultaatgerichtheid van coachen direct gekoppeld is aan de werkcontext. Coachen versterkt het probleemoplossend vermogen van de medewerker en versnelt de persoonlijke ontwikkeling. Door de inzet van de Habit Scan bereiken we blijvende gedragsverandering.

Aanpak voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van veel factoren. Denk aan ontwikkeling, werkbelasting, collega’s, leidinggevende en een gezonde levensstijl.
Op dit gebied is er veel winst te behalen. De beste manier om motivatie en energie te stimuleren is door medewerkers te faciliteren. Geef medewerkers eigenaarschap voor hun inzetbaarheid. Door inzicht in het eigen gedrag te geven en daarna ondersteuning te bieden bij het vernieuwen van belemmerende of ongezonde gewoontepatronen.

Refresh Habits helpt organisaties een aansprekend healthy at work-beleid te ontwikkelen. Door de Habit Scan Duurzame Inzetbaarheid krijgen medewerkers snel inzicht in hun eigen situatie. Vervolgens zijn de Preventie Coaches beschikbaar om gewoontepatronen te helpen veranderen.

Lees meer

De Habit Scan Duurzame Inzetbaarheid is een internetvragenlijst die gaat over werk, kennis en vaardigheden, werkomstandigheden, perspectief en gezondheid. De uitkomsten vormen een goede voorspeller van de inzetbaarheid van een medewerkers in de eigen functie, nu en in de toekomst.

De Habit Scan is een compacte vragenlijst die door elke medewerker jaarlijks kan worden ingevuld. De vragenlijst ontvang hij of zij via de mail in de vorm van een link, het invullen neemt 20 minuten in beslag. De medewerker ontvangt direct een eigen rapportage, bestaande uit een kleurenscore met commentaar op de volgende aandachtsgebieden:

Veiligheid ,fysieke werkbelasting, mentale werkbelasting, samenwerking (collega’s en leidinggevenden), werkperspectief (persoonlijk en organisatie), betrokkenheid, leefstijl, welzijn (spanning, draagkracht etc.).

Zo kan elke medewerkers zelf de vinger aan de pols houden. De uitkomst kan een signaal zijn om in actie te komen. Het staat een medewerker vrij om de uitkomst met een collega of zijn of haar leidinggevende te bespreken.
De Habit Scan kent drie rapportageniveaus:
• individueel (uitsluitend toegankelijk voor de medewerker);
• organisatie-eenheid (anoniem)
• organisatie totaal (anoniem)

Van te voren bepaalt u op welke wijze de medewerkers ingedeeld moeten worden, per afdeling, per functie, per leeftijdscategorie e.d. De uitkomst geeft aan hoe het met de duurzame inzetbaarheid is gesteld en waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Het tweede deel van de aanpak bestaat uit de Preventie Coaches die klaar staan voor uw medewerkers. Zij kunnen bij de Preventie Coaches terecht voor advies en begeleiding m.b.t. werkdruk, gezondheid, fitheid en leefstijl. De vraagstukken worden vanuit ‘eigenaarschap’ opgepakt. De werknemer kan zonder tussenkomst van de leidinggevende telefonisch of per mail contact opnemen.
Refresh Habits werkt met Preventie Coaches uit verschillende disciplines. Dit zijn een coach, een psycholoog, een diëtist en een fysiotherapeut. Zij zijn er primair om de medewerkers te begeleiden factoren weg te nemen die duurzame inzetbaarheid in de weg staan. Medewerkers kunnen op eigen initiatief of op initiatief van de leidinggevende enkele malen (het maximum wordt van te voren met u overeengekomen) met een preventiecoach in gesprek gaan of zich laten behandelen. Afspraken zijn altijd binnen 24 uur gemaakt. Daarnaast kunnen de Preventie Coaches workshops geven over o.a. gezonde voeding, stoppen met roken, en het voorkomen van rugklachten.

Resultaat
Het resultaat van de aanpak is:
1. Vergroten van de bewustwording en het eigenaarschap van de medewerkers m.b.t. de duurzame inzetbaarheid.
2. Inzicht krijgen in de inzetbaarheid van de medewerkers, nu en straks;
3. Verlaging van verzuim d.m.v. preventie en daarmee verhoging van de arbeidsproductiviteit en meer werkplezier.
4. Goed werkgeverschap.